ÖZLEM YİĞİTOĞLU

ÖZLEM YİĞİTOĞLU KÖŊÜL TÖZİN UKITDAÇI NOM VE SALT-BİLİNÇ ÖĞRETİSİ

KÖŊÜL TÖZİN UKITDAÇI NOM VE SALT-BİLİNÇ ÖĞRETİSİ

Klaus Schwarz Verlag
Sprache: Türkisch
1. Auflage ()
Hardcover, 256 Seiten
ISBN 9783879974764

Çalışma, Moğol dönemi Uygurca metin­lerden »Köŋül Tözin Ukıt­daçı Nom« (Bilincin Tözünü Öğreten Kitap) ’a ilişkindir. Metin, Budist düşünüşün Uygurlar üzerin­deki etkisini gösterir ve Uygur­canın sözvar­lığının bu kesi­t­inin gelişi­mine ilişkin dilbi­limsel malze­meler sağlar. Aynı zamanda metin, Çince ve Sans­krit versiyon­ları henüz bulun­ma­dığından, Budistik çalış­malar çerçe­ves­inde bir öneme sahiptir.

This book deals with a docu­ment entitled »Köŋül Tözin Ukıt­daçı Nom« (The Book of Teaching of the Essence of Mind), a Uighur text from the Mongo­lian era. The work demon­s­t­rates the influ­ence of Buddhist thought on the Uighurs and provides lingu­istic mate­rial related to the deve­lop­ment of this section of the Uighur lexicon. The text is also signi­fi­cant in the frame­work of Buddhist studies since neither a Chinese nor a Sans­krit version has yet been found.